پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ 
وزير كشور با اشاره به نقش و جايگاه ويژه و حياتي شهرداري ها و شوراي شهر در مديريت شهري از برنامه هاي اين وزارتخانه براي بازنگري قانون شهرداري ها وش ...
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ 
نشست شهرداران و روساي شوراهاي اسلامي مراكز استانها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت به منظور اعلام تصميمات و سياست هاي وزارت كشور در حوزه مديري ...
تاريخ وقوع :
 ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ 
هيات دولت در دور سوم سفر استاني به خوزستان در مجموع بيش از 200 پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي خوزستان در بخش هاي مختلف را مصوب کرد ...


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0