پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398

فهرست اصلی سایت


روابط عمومي شهرداري خنج

*شهرداري از مردم‏‏ ،با مردم،‏ براي مردم.  

 * قبل از ساخت وسازهاي ساختماني نسبت به اخذ پروانه ساختماني از شهرداري اقدام نماييد

 * زباله ها را در كيسه مخصوص و در ساعات تعيين شده جلوي درب منازل قرار دهيد.

 * ساخت وساز غير مجاز =استقبال از خطر جاني و مالي

 
 
Todo: Add Content...

اطلاعيه

 اطلاعيه
بدينوسيله به اطلاع كليه همشهريان گرامي مي رساند بنابر ماده 146آيين نامه ساماندهي تبليغات شهري‏، نصب و الصاق هرنوع پوستر،تراكت وليبل بر روي درب منازل ،سطوح ،تك لبه هاي شهري ،مبلمان و المانهاي شهري ممنوع مي باشد.در صورت مشاهده برابر قانون بر خورد خواهد شد.
((كميته جلوگيري از تخلفات ساختماني و سد معبر شهرداري خنج.))

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 به اطلاع كليه كسبه محترم شهر خنج مي رساند كه نسبت به رعايت دقيق سد معبر در پياده رو جلو مغازه خود اقدام كنند تا مشكلي جهت رفت وآمد عابرين پياده ايجاد نشود،در غير اينصورت مامورين سد معبر شهرداري نسبت به جمع آوري اقدام خواهد كرد.
((كميته جلوگيري از تخلفات ساختماني و سد معبر شهرداري خنج.))


اطلاعيه

قابل توجه كليه تابلونويسان وخطاطان شهر خنج
بر اساس بند 27 ماده 55 قانون شهرداريها ،شهرداري موظف به ساماندهي امور تبليغات محيطي،محو كردن آگهي هاي غير مجاز و خفظ زيبايي شهر شده است.لذا در راستاي انجام هرگونه تبليغات شهري اعم از نصب اطلاعيه،پوستر،پارچه و تابلو پس از دريافت مجوز از شهرداري در محل هاي مجاز اقدام گردد.خواهشمند است قبل از انجام هرگونه تبليغات،نصب پوستر،پارچه و تابلو از شهرداري مجوز اخذ نمائيد،در غير اينصورت واحد امور شهر اقدام به جمع آوري تبليغات غير مجاز و محو آثار نموده و هزينه هاي مربوطه را به اضافه جريمه متعلقه از متخلفين دريافت خواهد نمود.
كميته جلوگيري از تخلفات ساختماني وسدمعبر شهرداري خنج


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0